Adoptés en 2019

             

                                                                                                         

     ORFEUS      OBAMA             OASIA            O’KALINE
      ORAN          MOUNE            MOCHI       O’POMPON
     ODON       OWEN  II     OUINIE          OBLA
        OPIO           NAOS          LONE       PERRETTE